REGLAMENT SOBRES ELS USOS DE L'EMBARCACIÓ "BALEAR"

ACORD DEL PLE DE 8 DE NOVEMBRE PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ “BALEAR”

(BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2012)

 

 

REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ “BALEAR”

El Consell de Mallorca és propietari de l’embarcació tradicional “Balear”, destinada a facilitar la realització d’activitats d’educació ambiental i de formació en el camp del patrimoni flotant i marítim i del medi marí.

 

La “Balear” és una embarcació tradicional de fusta del tipus llaüt construïda l’any 1924 i declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1998, amb la categoria de monument, pel Consell de Mallorca. L’embarcació va ser convenientment restaurada pel Taller de Mestres d’Aixa d’aquesta institució.

 

El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, de conformitat amb l’article setè, del Decret d’organització de data 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21-07-2011), modificat per Decret de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22-10-2011) té entre d’altres atribucions, planificar i executar programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental.D’acord amb aquest Decret, l’embarcació “Balear”és un servei adscrit al Departament de Medi Ambient.

 

Amb l’objectiu de garantir un ús correcte i adequat de la “Balear”, per part de les persones que hi naveguin, es considera necessari regular-ne les normes i condicions, les quals, juntament amb la normativa sectorial relativa a la navegació que li pugui ser d’aplicació, queden reflectides en el següent articulat:

 

Article 1. Objecte

Les presents normes regiran el funcionament de les sortides de navegació autoritzades d’acord amb el present reglament, amb la “Balear” i estan destinades a proporcionar- ne un bon ús i garantir-ne la seguretat.

 

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per sortida de navegació autoritzada la que s’efectua des del punt d’amarrament fins a la tornada a port, amb una durada màxima de 2 hores, i, amb caràcter habitual, entre les 9 i les 14 hores del matí, de dilluns a divendres.

 

Amb caràcter excepcional, es podran autoritzar sortides de navegació fora de la jornada habitual.

 

Article 2. Definició i finalitat

La “Balear” és una embarcació tipus llaüt mallorquí de fusta destinada a:

 • Promoure el coneixement del patrimoni flotant i marítim a vela llatina.
 • Donar a conèixer la navegació a vela tradicional.
 • Afavorir la formació, l’educació i la investigació en el camp de la conservació i millora del patrimoni flotant i marítim i del medi marí.

 

Article 3. Persones que naveguen amb la “Balear”.

Són persones que naveguen amb la “Balear” aquelles que prèvia sol·licitud presentada mitjançant el corresponent procediment previst a l’article 7 del present Reglament, siguin degudament autoritzades i acreditin el pagament del preu públic corresponent.

 

En l’actualitat l’embarcació està despatxada per un màxim de 12 persones inclosos els 3 tripulants, per tant el nombre màxim de passatgers sol potser, simultàniament, de 9 persones com a màxim.

 

El menors d’edat, hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n responsabilitzi durant la sortida de navegació.

 

En el cas de persones amb dificultats de mobilitat o discapacitat s’haurà de comunicar aquesta circumstància a l’hora de fer la reserva per fer la sortida de navegació i consultar amb la tripulació les possibilitats que hi ha de solucionar les possibles limitacions, en aquest cas les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que se’n farà responsable durant la sortida.

 

Article 4. Tripulació de la “Balear”

4.1  Patró:

El patró és la persona designada pel Consell de Mallorca com a màxim responsable de la “Balear”, és el responsable de la seguretat de les persones que naveguin amb l’embarcació, per tant és la persona que pren les decisions sobre si és pot sortir a la mar i en quines condicions es por fer la navegació així com decidir-ne el recorregut i durada.

Són funcions del patró:

 • El comandament de l’embarcació.
 • Vetllar per la resta de tripulació de l’embarcació. Vetllar pel compliment del present reglament.
 • Tenir cura del bon estat, funcionament i conservació de l’embarcació i del seu equipament.
 • Fer respectar l’ordre necessari per l’interès general, podent adoptar les mesures necessàries que considerin oportunes sense perjudici de les eventuals reclamacions posteriors, donant compte a l’autoritat competent.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïble, segons la normativa sectorial vigent, i/o li sigui encomanada pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

4.2  Mariners:

Les seves funcions són l’assistència al patró en tot allò que aquest els hi encomani, en el marc del present reglament, especialment pel que fa al comandament i maneig de l’embarcació i de la seguretat de les persones que hi naveguin.

 

Article 5. Normes

Al ser la “Balear” una embarcació d’ús públic, les persones que hi naveguin tindran les següents obligacions:

 • a)   Atendre les indicacions que formuli el patró en tot moment i els mariners de l’embarcació, així com també les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista.
 • b)   Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones que naveguin i amb la tripulació.
 • c)     A l’embarcació situar-se i asseure de manera que no obstaculitzin o dificultin l’entrada o sortida d’altres persones i/o les maniobres de la tripulació.
 • d)   Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament de l’embarcació.
 • e)   Subjectar-se correctament a elements fixos durant la navegació.
 • f)  Emprar sabates esportives que no lleneguin i que no siguin de sola negra per tal de no embrutar la coberta.
 • g)    A l’hivern portar roba d’abric i un impermeable per protegir-se del fred, vent i pluja.
 • h)   A l’estiu portar capell i crema solar per a protegir-se del sol.
 • i)  Comunicar al patró o mariners qualsevol desperfecte ocasionat o observat.
 • j)   Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de les instal·lacions, excepte quan siguin causats per força major.
 • k)    Abonar, si s’escau, el corresponent preu públic aprovat pel Consell de Mallorca.

Queda expressament prohibit:

 • a)   Encendre foc o fumar a bord.
 • b)   Pujar a bord cap casta d’animals (excepte cans pigall).
 • c)   Accedir a l’embarcació amb calçat inadequat.
 • d)   El funcionament d’aparells de música i similars que puguin molestar a les persones.
 • e)   Pujar a bord begudes alcohòliques.
 • f)  Pujar a bord amb sabates de tacó.
 • g)  Distreure al patró o mariners durant la navegació de l’embarcació.
 • h)   Pujar a l’embarcació per una altre lloc que l’assenyalat.
 • i)  Manipular els mecanismes de funcionament de l’embarcació, previstos per a ser utilitzats pel personal.
 • j)   Efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar a la resta de persones i alterar l’ordre públic.
 • k)   Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als altres usuaris.
 • l)  Llençar objectes o residus per la borda.
 • m)    Desatendre les instruccions que sobre la navegació donin el patró o els mariners.
 • n)    En general, qualsevol comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la de les altres persones que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per a la tripulació de l’embarcació o que pugui malmetre l’embarcació o el medi marí.

El patró podrà prohibir l’accés a l’embarcació o ordenar-ne el desembarcament a les persones que incompleixin les obligacions anteriors.

 

Article 6. Prioritats

Per a les sortides de navegació amb la “Balear”, s’estableix el següent règim de prioritats:

 

En primer lloc, els centres escolars.

 

En segon lloc, les institucions i associacions que pugin acreditar la seva relació amb activitats d’educació, formació o investigació dins el camp del patrimoni flotant, la navegació, i la mar en general.

 

En tercer lloc, altres institucions i associacions legalment constituïdes. En quart lloc, els particulars.

 

En qualsevol cas, tindran prioritat per sortir a navegar amb l’embarcació els components dels equips d’emergència i dels cossos de seguretat en desenvolupament de les missions respectives.

 

Article 7. Sol·licituds i autoritzacions

7.1  Normes generals per a les sol·licituds:

Amb caràcter general, les sol·licituds de sortida de navegació amb la “Balear”, es faran amb un mínim de cinc dies i un màxim de dos mesos d’antelació.

 

Les sol·licituds es realitzaran per escrit, segons el model que s’adjunta com annex I, presentant-les al registre del Departament de Medi Ambient, per FAX o via telemàtica.

 

Com s’estableix a l’article 3, el nombre màxim de persones, exclosa la tripulació, que poden navegar simultàniament amb la “Balear” és de 9. En cas que les sol·licituds s’efectuïn per un nombre inferior, el Consell de Mallorca pot agrupar les autoritzacions per tal d’optimitzar la sortida de navegació.

 

7.2  Sol·licituds especials:

Les sol·licituds de sortida de navegació efectuades per escoles, grups o associacions legalment constituïdes, es podran realitzar amb un màxim de sis mesos d’antelació a la data prevista per dur-la a terme.

 

En cas de convenis de col·laboració, amb entitats i/o institucions en que la reserva quedi afectada, s’estarà al que estableixen les seves disposicions o en els acords de regulació corresponents, sense que en cap cas es puguin veure afectades les sol·licituds ja confirmades.

 

7.3  Autoritzacions

Per emetre les autoritzacions s’estarà d’acord amb el que prevegi el decret d’organització del Consell de Mallorca vigent en cada moment.

 

Es podran autoritzar sol·licituds amb més antelació de la prevista en aquest article quan hi concorrin circumstàncies excepcionals degudament acreditades.

 

Article 8. Preu públic

Les sortides de navegació amb la “Balear” estan subjectes al pagament del preu públic en els termes establerts a la corresponent ordenança aprovada pel Consell de Mallorca i que es fonamenta en el que preveu l’article 148, en relació als articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

En els casos de mal temps que impedeixi la sortida autoritzada de la “Balear” i, per tant dur a terme la navegació, la reserva es traslladarà de dia, previ acord amb els usuaris que ho hagin sol·licitat, si això no és possible procedirà la devolució de l’import corresponent.

 

Igualment procedirà la devolució de l’import corresponent, quan per altres causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, l’activitat no es pugui dur a terme.

 

Article 9. Confirmació de la sortida

Cal informar-se, amb suficient antelació, de les condicions climàtiques previstes pel dia de la sortida de navegació, a fi de preveure l’equipament necessari i confirmar la possibilitat de dur-la a terme.

 

Sempre s’ha de confirmar l’horari de la sortida de navegació amb el patró i comunicar les possibles variacions que hi pugui haver en el grup.

 

Article 10. Reclamacions

A l’embarcació estarà a disposició de les persones que naveguin amb la “Balear”, fulls de reclamacions i es donarà compte a l’autoritat competent del seu contingut, previ informe al respecte.

 

Article 11. Responsabilitat

El Consell de Mallorca restarà exempt de responsabilitat danys, accidents, robatoris, o d’altres incidències ocorregudes durant la sortida de navegació amb a la “Balear”, tret del cas de incórrer en responsabilitat patrimonial de les administracions públiques prevista en els articles 139 i següents de la llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Correspondrà al Consell de Mallorca disposar d’una assegurança per a les persones que naveguin amb la “Balear”.

 

Disposició addicional primera

Durant les sortides de navegació que dugui a terme la “Balear” li serà d’aplicació la normativa vigent en matèria de seguretat marítima, i en particular el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar SOLAS 74/78.

 

Disposició addicional segona

S’ha de tenir en compte, en aquells casos que li sigui d’aplicació, el contingut de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears

 

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament regulador dels usos i visites de ‘La Balear’ aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 7 de maig de 2009 (BOIB Núm. 133 12-09-2009).

 

Disposició final

 Aquest Reglament que consta de 11 articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final entrarà en vigor un cop transcorreguts 20 dies a partir de la data de la publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

RESPONSABLE:  FUNDACIÓN AEDIFICAT - CIF: G57836611- C/ Frances Vallduví nº 1, 07011 (PALMA DE MALLORCA) - 971220783 - fundacion@fundacionaedificat.org

En nombre de la fundación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de formación solicitado y contratado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de servicios, en todo caso su consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Fundación Aedificat estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. La entidad le informa que, si usted acepta el tratamiento de datos de carácter personal, procederá a enviarle información sobre nuestros cursos de formación y eventos de la entidad a través de boletines informativos y newsletter. Con la aceptación del presente consentimiento, usted autoriza al uso y publicación de su imagen en los perfiles de redes sociales (FACEBOOK/INSTAGRAM/TWITER) y en la web de la entidad. Usted acepta el tratamiento de datos de carácter personal, el envío de boletines informativos y newsletter. Usted acepta el uso de su imagen en la redes sociales y web de la fundación con fines publicitarios.

Fundación Aedificat

C/. Francesc Vallduví, 1

Polígono de Can Valero. 07011 PALMA

Tfn. +34 971 220 783

fundacion@fundacionaedificat.org